polityka prywatności rodo

W myśl przepisów wchodacych w zycie 25.05.2018

 

informujemy, ze administratorami danych osobowych, są właściciele spólłki Jan Serwin, Anna SErwin

 

Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane w formularzu na stronie Administratora Danych Osobowych są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

Dane osobowe przetwarzane są:

 • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej jej realizacji (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w zakresie i celu niezbędnym do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności Użytkownika (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika, jeśli zapisał się 
  na newsletter(podstawa art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika, jeśli wyraził on chęć otrzymywania informacji marketingowych/handlowych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika, jeśli wyraził on chęć profilowania (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji wyżej opisanych celów, przy czym:

 • w przypadku realizacji zawartej umowy przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody,
 • w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych w związku z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora Danych Osobowych,
 • w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych Administratora Danych Osobowych przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych stanowiących podstawę przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika.
 • w zakresie przesyłania newslettera, otrzymywania informacji marketingowych/handlowych, oraz profilowania przez okres do czasu wycofania zgody przez Użytkownika na takie przetwarzanie.

 

Uprawnienia Użytkownika

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 • dostępu do danych na podstawie art. 15 RODO

W każdej chwili Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wystąpienia do Administratora Danych Osobowych z wnioskiem o udzielenie informacji, czy jej dane są przetwarzane, a jeżeli tak, to ma prawo do uzyskania dostępu do tych danych lub uzyskania ich kopii. Administrator jest zobowiązany do udzielenia stosownych informacji bez nadmiernych opłat oraz bez zbędnej zwłoki. Termin realizacji wniosku przez Administratora wynosi 1 miesiąc, nie dłużej jednak niż 3 miesiące w skomplikowanych przypadkach, licząc od dnia otrzymania wniosku.

 • sprostowania na podstawie art. 16 RODO

W każdej chwili Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wystąpienia do Administratora Danych Osobowych z wnioskiem o sprostowanie swoich danych, jeżeli stwierdzi nieścisłości w zgromadzonych przez tego Administratora danych osobowych.

 • ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO

W każdej chwili, w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych, Osoba której dane dotyczą może żądać od Administratora Danych Osobowych ograniczenia przetwarzania danych. O ile żądanie takie jest uzasadnione, dane te będą przechowywane przez Administratora Danych Osobowych, a podjęcie jakichkolwiek operacji innych niż przechowywanie będzie wymagało odrębnej zgody w/w Osoby, chyba że przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na ochronę roszczeń lub praw innej osoby lub z uwagi na ważne przesłanki interesu publicznego.

 • prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO

W przypadku zaistnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, Osoba której dane dotyczą może wnieść do Administratora Danych Osobowych sprzeciw wobec prowadzonego przetwarzania, powołując się na nadrzędność jej praw i wolności nad celem przetwarzania danych.

 • prawo do bycia zapomnianym na podstawie art. 17 RODO

W każdej chwili, w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych, Osoba której dane dotyczą może żądać od Administratora Danych Osobowych  niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych, a Administrator Danych Osobowych ma obowiązek dane te usunąć bez zbędnej zwłoki.

 • prawo do przeniesienia danych osobowych na podstawie art. 20 RODO

W każdej chwili Osoba której dane dotyczą ma prawo do wystąpienia do Administratora Danych Osobowych z wnioskiem o otrzymanie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, jej danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie jej zgody lub w związku z realizacją umowy.

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania przez Osobę której dane dotyczą, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych narusza przepisy RODO, Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).

 • prawo do cofnięcia zgody

W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, Osoba której dane dotyczą ma prawo w każdej chwili do wystąpienia do Administratora Danych Osobowych i cofnięcia udzielonej mu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

     

Sklep internetowy na platformie SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie